Uittreksels uit de statuten
reglement van de feitelijke vereniging


Te lezen voor deelname aan een midweektocht.
Midweekstappen fv

Midweekstappen is gegroeid uit De Ronsers en opteerde voor een zelfstandige feitelijke vereniging (vanaf 2003) als partner van De Ronsers vzw (vanaf 1963). Midweekstappen is geen ledenvereniging, er is geen lidgeld en er is geen ledenlijst. 
Het webadres is www.midweekstappen.be, het postadres Midweekstappen.be - Brigantijnenstraat 4 bus 703 te 8400 Oostende. De financiële rekening is Midweekstappen IBAN  BE98 9730 9463 9193 BIC ARSPBE22.
 Het programma van Midweekstappen wordt gepubliceerd op www.midweekstappen.be en is ook opgenomen in het tijdschrift De Ronser en de webstek.


Missie

Midweekstappen wil begeleide recreatieve wandelingen, wel of niet niet met sportief karakter, organiseren in landschappelijk waardevolle gebieden en openstellen voor deelname aan actieve senioren en andere vrijetijdsgenieters. Respect voor natuur en sociale omgang is wezenlijk.


Bestuur, functies en burgerlijke aansprakelijkheid
(wijzigt op 1 jan 2021)
Roland Vansteelandt (Oostende) is de voorzitter en Jaak Perneel (Koksijde) is de vicevoorzitter. José Acou (De Panne) is bestuurder. 
De voorzitter neemt het dagelijks bestuur waar, de vicevoorzitter treedt in zijn plaats op bij onbeschikbaarheid.  Alle bestuurders zijn tochtbegeleiders. De bestuursfuncties worden niet betaald noch vergoed. 
Het innen van de kosten voor deelname aan een midweektocht is van louter organisatorische aard. De voorzitter neemt daardoor alleen de taak op zich om die kosten gegroepeerd door te betalen aan de dienstenverstrekker. Deze handelwijze houdt absoluut geen contractuele verplichting in tegenover een deelnemer.
De burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan vallen van de vereniging, haar organen in de uitoefening van hun mandaat, haar aangestelden en andere medewerkers in de uitoefening van hun functie door ongevallen aan derden en voortvloeiend uit de organisatie en het verloop van de activiteiten  is gewaarborgd voor lichamelijke schade en materiële schade, zoals voorzien in de polis bij Ethias.
1 jan 2021 - het contract met Ethias wordt opgezegd wegens het ontbreken van activiteiten door de corona-epidemie.


Deelnames en betalingen 

Deelname staat open voor iedereen die dit reglement respecteert.   Gezelschapsdieren worden niet toegelaten.
Aanmelden voor de dagstaptochten gebeurt via www.midweekstappen.be. Er wordt voorlopig (corona-hygiëne) geen tochtgeld meer geïnd van 2 euro per deelnemer tijdens de tocht.   
Voor meerdaagsen dient per mail aangemeld (afgemeld) te worden bij de voorzitter. Wanneer al betaald kan bij afmelden terugbetaling gebeuren als er geen kosten zijn bij de dienstenverstrekker. Als een kamergenoot een meerprijs zou moeten betalen wordt het voorschot van de afmelder als gekregen beschouwd voor Midweekstappen.  In alle geval wordt een  bedrag van 10 euro afgehouden voor de werking van Midweekstappen.


Persoonsgegevens

Midweekstappen fv verzamelt en beheert alleen volgende persoonsgegevens die nodig zijn om contacten te kunnen onderhouden met en tussen  de deelnemers van Midweekstappen: naam en voornaam, woonplaats, e-mailadres en telefoon. Persoonsgegevens worden niet aan derden medegedeeld. Klik hier om uit te schrijven voor mails van Midweekstappen. Sfeerfoto’s op onze webstek kunnen verwijderd worden als een persoon hier bezwaar aantekent.


Aansprakelijkheid en verzekering deelnemers

Iedere deelnemer aan een midweektocht neemt deel op eigen verantwoordelijkheid en risico.  Midweekstappen sluit geen verzekering af voor deelnemers.


Verkeersreglement

De tochtbegeleider houdt zich tijdens zijn tocht aan het verkeersreglement en regelgeving voor bossen, domeinen en private eigendommen. Bij een overtreding of risicogedrag van hem is een deelnemer zeker niet verplicht zijn laakbaar voorbeeld te volgen.
 Tochtbegeleider en deelnemer maken gebruik van de openbare weg als individuele voetganger. Ze stappen bij voorkeur links op de weg, als geen pad voorzien is (Wegcode, Artikel 42, Voetgangers). De tochtbegeleider neemt geen verantwoordelijkheid op over verkeer voor de deelnemers.
Versie 1 januari 2020
aanpassing 9 okt 2020